mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin organizacyjny MOSiR w Ełku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2015
Dyrektora Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ełku
z dnia 4 maja 2015 roku
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji w Ełku

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV.47.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 lutego 2015r. nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku.
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Nadaję Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku Regulamin Organizacyjny określający organizację i zasady jego funkcjonowania, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ełku.
3. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Ełku.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom zatrudnionym
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ełku pod nadzorem Dyrektora.
 
§ 3.
Traci moc Zarządzenie Nr 4/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ełku z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku, zmienione aneksem  
Nr 1 - Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku
z dnia 17 stycznia 2012 roku oraz aneksem Nr 2  - Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku z dnia 11 marca 2013 roku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.
    
    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015
     Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
     i Rekreacji w Ełku z dnia 4 maja 2015r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W EŁKU

I Postanowienia ogólne
 
§ 1
Regulamin organizacyjny  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku  określa:
1. przedmiot i zakres działania;
2. gospodarkę finansową ,
3. zarządzanie,
4. strukturę organizacyjną ,
5. zakres zadań komórek organizacyjnych.
 
§ 2
 Podstawą działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku  jest:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2014 r.  poz. 1202 );
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r.  poz.715.);
4. Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku .
 
§ 3
Ilekroć w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ełku jest mowa o:
1.  MOSiR - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku,
2. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku,
3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora MOSiR w Ełku,
4. Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników MOSiR w Ełku.
 
II Przedmiot i zakres działalności Ośrodka
 
§ 4
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku jest samorządową jednostką budżetową.
2. Nadzór bezpośredni nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ełku sprawuje Prezydent Miasta Ełku.
3. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku zwanego dalej „Ośrodkiem” jest Miasto Ełk ul. Piłsudskiego 29.
4. Terenem działalności Ośrodka jest teren Miasta Ełk oraz teren Gminy Ełk, gdzie położony jest Camping w Szeligach.
5. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych Miastu Ełk
w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także zadań wynikających z zawartych umów lub porozumień.
6. Głównym przedmiotem działalności Ośrodka jest świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności w zakresie sportu, rekreacji, turystyki
i wypoczynku.
7. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
a) organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, masowych  oraz turystycznych;
b) propagowanie działań w zakresie sportu, rekreacji i turystyki;
c) propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności
w zakresie wychowania fizycznego i sportu;
d) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji;
e) udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjno i turystycznej;
f) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej;
g) świadczenie wszelkich usług mających na celu realizację zadań statutowych oraz  prowadzenie działalności gospodarczej (handlowej i usługowej w zakresie działań  statutowych) celem pozyskania środków na upowszechnianie kultury fizycznej i  turystyki;
h) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działalności  statutowej;
i) eksploatacja, konserwacja bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej na obszarze swojego działania;
j) utrzymanie porządku i czystości w obiektach oraz na terenach administrowanych przez MOSiR;
k) zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług MOSiR;
l) realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz rozbudowa i modernizacja istniejących  obiektów.
 
§ 5
Ośrodek zarządza obiektami znajdującymi się na obszarze swej działalności,
a w szczególności:
1. Stadion Miejski w Ełku przy ul. J. Piłsudskiego 27;
2. Park Wodny w Ełku przy ul. J. Piłsudskiego 29;
3. Hala Sportowo-Widowiskowa w Ełku przy ul. Św. M. M. Kolbego 11;
4. Plaża Miejska w Ełku przy ul. Parkowej;
5. Camping w Szeligach k/Ełku;
6. Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 47;
7. Park Linowy w Ełku, ul. Grunwaldzka 10.
 
III Gospodarka finansowa Ośrodka
 
§ 6
1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków wynikający z uchwalonego przez Radę Miasta budżetu Miasta Ełku na dany rok.
3. Plan finansowy Ośrodka zatwierdza Dyrektor.
4. Ośrodek zarządza i gospodaruje użyczonym mieniem kierując się zasadami efektywnego jego wykorzystania.
IV Zarządzanie Ośrodkiem
 
§ 7
1. Działalnością Ośrodka kieruje jednoosobowo Dyrektor, którego zatrudnia
i zwalnia Prezydent Miasta Ełk.
2. Dyrektor podejmuje decyzje i dokonuje czynności prawnych na podstawie
i w zakresie pełnomocnictwa. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna  jest zgoda Prezydenta Miasta Ełku.
3. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
4. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne, tj. zarządzenia, decyzje, regulaminy i instrukcje dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ełku .
5. Dyrektor prowadzi sprawy organizacyjne oraz dotyczące stanu prawnego Ośrodka.
6. Dyrektor koordynuje i nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych  Ośrodka.
7. Pracodawcą zgodnie z Kodeksem Pracy jest zakład Pracy. W sprawach z zakresu  prawa pracy zakład pracy reprezentuje Dyrektor Ośrodka.
8. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni menedżer sportu na podstawie pisemnego upoważnienia.
V Struktura Organizacyjna Ośrodka
 
§ 8
1. Strukturę, układ organizacyjny oraz zależności służbowe i zasady podporządkowania komórek organizacyjnych przedstawia graficznie Schemat Struktury Organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
2. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Finansowy kierowany przez Główną Księgową;
2) Sekretariat;
3) Dział Sportu i Rekreacji kierowany przez Menedżerów Sportu;
4) Dział Marketingu i Promocji kierowany przez specjalistę ds. marketingu
i promocji.
 
§ 9
1) Dział Finansowy
1. Działem Finansowym kieruje Główna Księgowa.
2. Główna Księgowa sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi sobie pracownikami.
3. Do podstawowych zadań Działu Finansowego należy:
a) prowadzenie rachunkowości syntetycznej i analitycznej;
b) prowadzenie rozliczeń finansowych;
c) prowadzenie ewidencji środków trwałych i obrotowych;
d) rozliczanie inwentaryzacji;
e) prowadzenie rozliczeń i dokumentacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i Urzędu Skarbowego;
f) ustalanie wytycznych i opracowywanie wraz z Dyrektorem planów finansowych;
g) sporządzanie okresowej i rocznej sprawozdawczości;
h) dokonywanie bieżącej analizy finansowej;
i) koordynowanie na zlecenie Dyrektora spraw formalnych dotyczących zatrudnienia i zwalniania pracowników;
j) prowadzenie spraw kadrowych zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
k) naliczanie wynagrodzeń pracowników.
2) Dział Sportu i Rekreacji
1. Działem Działu Sportu i Rekreacji kierują Menedżerowie Sportu.
2. Do podstawowych zadań Działu Sportu i Rekreacji należy:
a) inspirowanie działań w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki;
b) organizacja zawodów sportowych, rozgrywek oraz imprez rekreacyjnych
i turystycznych;
c) organizacja imprez masowych;
d) świadczenie wszelkich usług oraz prowadzenie działalności gospodarczej (handlowej i usługowej) w zakresie działań statutowych w celu pozyskania środków na upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki;
e) udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej i turystycznej;
f) współprca z Działem Marketingu i Promocji w zakresie prowadzenia działań promocyjnych;
g) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami i innymi organizacjami sportowymi;
h) współpraca z Działem Marketingu i Promocji w zakresie opracowywania kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych i masowych;
i) pozyskiwanie współorganizatorów i sponsorów dla swojej działalności;
j) inicjowanie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem strategii rozwoju Ośrodka;
k) gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonej działalności
i dokonywanie analizy skuteczności podejmowanych działań.
3. Zadaniem Działu Sportu i Rekreacji jest nadzór nad obiektami:
a) Stadion Miejski;
b) Plaża Miejskia;
c) Camping w Szeligach;
d) Park Wodny;
e) Hala Sportowo-Widowiskowa;
f) Park Linowy;
4. Za realizację zadań i obsługę Stadionu Miejskiego, Plaży Miejskiej i Campingu
w Szeligach odpowiedzialny jest Kierownik-Gospodarz Obiektu.
5. Do podstawowych zadań realizowanych przez Kierownika-Gospodarza ww. obiektów należy:
a) utrzymanie w pełnej sprawności obiektów i urządzeń;
b) nadzór nad gospodarką elektroenergetyczną zakładu;
c) nadzór nad stanem technicznym i bezpieczeństwem obiektów;
d) programowanie pracy urządzeń technicznych;
e) prowadzenie dokumentacji wymaganej przez prawo budowlane, przepisy
o zagospodarowaniu przestrzennym i innymi;
f) sporządzanie planów remontowych, prowadzenie prac remontowych;
g) współdziałanie z innymi działami w zakresie przygotowania i obsługi imprez organizowanych na obiektach;
h) prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych, wyposażenia i narzędzi znajdujących się w obiekcie;
i) utrzymanie czystości na terenie obiektów w swojej działalności.
6. Za realizację zadań i obsługę Parku Wodnego odpowiedzialny jest Kierownik- Gospodarz Obiektu.
7. Do podstawowych zadań realizowanych przez Kierownika-Gospodarza Parku Wodnego należy:
a) nadzór nad stanem technicznym i bezpieczeństwem obiektu;
b) utrzymanie w pełnej sprawności obiektu i urządzeń;
c) podejmowanie niezbędnych działań usprawniających organizację pracy;
d) prowadzenie dokumentacji wymaganej przez prawo budowlane, przepisy
o zagospodarowaniu przestrzennym i inne;
e) programowanie pracy urządzeń technologicznych;
f) sporządzanie planów remontowych, prowadzenie prac remontowych i ich rozliczanie;
g) nadzór nad gospodarką elektroenergetyczną zakładu;
h) współdziałanie z innymi działami w zakresie przygotowania i obsługi imprez organizowanych w obiektach;
i) prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych, wyposażenia i narzędzi znajdujących się w obiekcie;
j) utrzymanie czystości na terenie obiektów w swojej działalności.
8. Za realizację zadań i obsługę Hali Sportowo-Widowiskowej odpowiedzialny jest Kierownik-Gospodarz Obiektu.
9. Do podstawowych zadań realizowanych przez Kierownika-Gospodarza Hali Sportowo-Widowiskowej należy:
a) utrzymanie w pełnej sprawności obiektu i urządzeń;
b) nadzór nad stanem technicznym i bezpieczeństwem obiektu;
c) prowadzenie dokumentacji wymaganej przez prawo budowlane, przepisy
o zagospodarowaniu przestrzennym i inne;
d) programowanie pracy urządzeń technicznych;
e) sporządzanie planów remontowych, prowadzenie prac remontowych;
f) nadzór nad gospodarką elektroenergetyczną zakładu;
g) współpraca z innymi działami w zakresie przygotowania i obsługi imprez organizowanych w obiektach MOSiR;
h) prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych, wyposażenia i narzędzi znajdujących się w obiekcie;
i) utrzymanie czystości na terenie obiektu w swojej działalności.
1. Za realizację zadań i obsługę Parku Linowego odpowiedzialny jest jeden
z menedżerów sportu.
2. Do podstawowych zadań realizowanych w Parku Linowym należy:
a) utrzymanie w pełnej sprawności obiektu i urządzeń;
b) nadzór nad stanem technicznym i bezpieczeństwem obiektu;
c) prowadzenie dokumentacji wymaganej przez prawo budowlane, przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym i inne;
d) współpraca z innymi działami w zakresie przygotowania i obsługi imprez organizowanych w obiektach MOSiR;
e) prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych, wyposażenia i narzędzi znajdujących się w obiekcie;
f) nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu obiektu i przepisów porządkowych;
g) utrzymanie czystości na terenie obiektu w swojej działalności.
3) Dział Marketingu i Promocji
4. Działem Marketingu i Promocji kieruje pracownik zatrudniony na stanowisku ds. rozwoju i marketingu.
5. Do podstawowych zadań Działu Marketingu i Promocji należy:
a) promowanie działań w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki;
b) współorganizacja z innymi Działem Sportu i Rekreacji w zakresie organizacji  zawodów sportowych, rozgrywek oraz imprez rekreacyjnych i turystycznych;
c) organizacja imprez masowych;
d) promocja imprez organizowanych przez MOSiR;
e) świadczenie wszelkich usług oraz prowadzenie działalności gospodarczej (handlowej i usługowej) w zakresie działań statutowych w celu pozyskania środków na upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki;
f) działalność marketingowa, promocyjna i reklamowa Ośrodka;
g) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami i innymi organizacjami;
h) współpraca z z Działem Sportu i Rekreacji w zakresie opracowywania kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych i masowych;
i) pozyskiwanie współorganizatorów i sponsorów dla swojej działalności;
j) inicjowanie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem strategii rozwoju Ośrodka;
k) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na działania Ośrodka.
l) gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonej działalności
i dokonywanie analizy skuteczności podejmowanych działań.
 
§ 10
1. Szczegółowy zakres zadań kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ośrodka określają indywidualne zakresy czynności i obowiązków zatwierdzane przez Dyrektora.
2. Obowiązki MOSiR jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników związane
z procesem pracy określa regulamin pracy ustalany przez Dyrektora odrębnym zarządzeniem.
 
VI Postanowienia końcowe
 
§ 11.
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 roku.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Renata Połubok
Dokument z dnia: 30.11.2016
Dokument oglądany razy: 1 050
Opublikował: Renata Połubok
Publikacja dnia: 30.11.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl